Revisió de la Norma
UNE 171330-2

Acaba de publicar-se la última revisió realitzada pel Comitè Tècnic AEN / CTN 171 de Qualitat Ambiental a Interiors amb la Norma UNE 171.330-2. Aquesta Norma que recull els “Procediments d’inspecció de la Qualitat Ambiental Interior” està inclosa en el RITE 2013, RD 238/2013, a la seva IT 03 i és d’obligat compliment per a tots aquells edificis amb més de 70 kW tèrmics instal·lats.

Aquesta revisió substitueix d’aquesta manera l’antiga versió 171.330-2: 2009, la qual queda anul·lada per aquesta nova i última edició revisada UNE 171.330-2: 2014.

 

Més informació a FEDECAI: http://www.fedecai.org/index.php/31-revision-une-171330-2