Duración: 40 horas

  • Precio SOCIO: 400 €
  • Precio NO SOCIO: 1200 €

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: remitente debidamente cumplimentada acompanando justificante de la transferencia bancaria a: informacion@acesem.org o al fax 93 496 45 32. deberia acero constar el número y apellidos de la persona inscrita en super doc.de pago

IBAN: ES67  2100 0540 3602 0028 6471

informacion@acesem.org

FAX: 93 4964532

En el caso de desear información pueder ponerse en contacto con la Srta. Lidia Sebastian en el teléfono 93 496 45 07.

Plazas limitadas.

Duración: 25 horas

  • Precio SOCIO: 300 €
  • Precio NO SOCIO: 900 €

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: remitente debidamente cumplimentada acompanando justificante de la transferencia bancaria a: informacion@acesem.org o al fax 93 496 45 32. deberia acero constar el número y apellidos de la persona inscrita en super doc.de pago

IBAN: ES67  2100 0540 3602 0028 6471

informacion@acesem.org

FAX: 93 4964532

En el caso de desear información pueder ponerse en contacto con la Srta. Lidia Sebastian en el teléfono 93 496 45 07.

Plazas limitadas.

Frente a la situación generada por la pandemia de COVID-19, se impone la necesidad de adecuar los edificios para minimizar los contagios y proteger la salud de los usuarios, conscientes de esta necesidad y del papel relevante que juegan las infraestructuras de los edificios, especialmente las instalaciones de climatización y ventilación, FEDECAI ha diseñado una metodología encaminada a ayudar a los Técnicos Superiores de Calidad de Aire Interior (TSCAI) a diseñar protocolos y evaluar protocolos que permitan emitir certificados COVID-SAFE

 

 

FEDECAI COVID SAFE

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/Tractaments-desinfeccio-aire-ozo.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

POSICIONAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. TRATAMIENTOS CON OZONO

04 maig 2020

Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials al detall i de prestació de serveis assimilats (articles 1 a 4 Ordre SND/388/2020, de 3 de maig)

mes informacio

24 abril 2020

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha anunciat que el pròxim 30 d’abril efectuarà un nou pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha establert que, qui va rebre el primer abonament el passat dia 17, percebrà la part proporcional del mes d’abril. D’altra banda, els qui van tenir el reconeixement posteriorment o el tinguin a partir d’ara, rebran l’equivalent a 47 dies.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms

La pot sol·licitar qualsevol treballador per compte propi que es vegi afectat pel tancament del seu negoci a causa de la declaració de l’estat d’alarma o qui hagi tingut una caiguda del 75% en la seva facturació, respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

La quantitat d’aquesta prestació és l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms i, en el cas d’alguns col·lectius amb activitats estacionals, el període de càlcul s’adapta a les seves peculiaritats.

Per fer la sol·licitud no s’exigeix període mínim de cotització, només és necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent dels pagaments de les cotitzacions socials. Aquesta prestació és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social, sempre que aquesta ja fos compatible amb l’activitat que es desenvolupava.

Per a més informació pots consultar la pàgina web de la Moncloa.