Publicat el Reial decret que modifica la gestió de la incapacitat temporal a partir del pròxim 1 d’abril

S’ha publicat al BOE el Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per la incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada. L’objectiu de la modificació consisteix a eliminar l’operativa tradicional per la qual el facultatiu mèdic entregava a la persona treballadora una còpia en paper del certificat de baixa, confirmació i alta mèdica, per tal la persona treballadora els presentés a l’empresa.

La nova regulació entrarà en vigor el pròxim 1 d’abril d’enguany.

Mitjançant un article únic, el RD 1060/2022 publicat, modifica l’art. 7 del RD 625/2014 establint el següent procediment de tramitació dels certificats mèdics i expedició d’altes mèdiques per l’INSS o, si escau, l’Institut Social de la Marina:

  1. La persona facultativa que emeti el certificat de baixa mèdica, confirmació o alta, tan sols entregarà una còpia a la persona treballadora. El Servei Públic de Salut, l’empresa col·laboradora o la mútua, remetran les dades a l’INSS per via telemàtica de manera immediata o, a tot tardar, el primer dia hàbil següent a la seva expedició.
  1. Seguidament, l’INSS comunicarà a les empreses amb dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als certificats de baixa mèdica, confirmació i alta emesos, com a màxim, el primer dia hàbil següent al de la seva recepció.

Per part seva, les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’INSS a través del Sistema RED, amb caràcter immediat o, a tot tardar en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció de la comunicació del certificat de baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial (sens perjudici que, quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte el qual l’empresa no tingui l’obligació d’incorporar-se al sistema RED, aquesta transmissió no serà obligatòria).

  1. Un cop l’empresa hagi comunicat les dades, l’INSS els hi donarà el tràmit que correspongui, juntament amb els certificats de baixa mèdica i, mitjançant mitjans informàtics, distribuirà i reenviarà de manera immediata o, a tot tardar el següent dia hàbil al de la seva recepció, les dades destinades a l’Institut Social de la Marina i a les mútues, segons a qui correspongui la gestió de la presentació.

Així mateix, sempre que sigui precís, l’INSS facilitarà a la TGSS les dades de les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal amb prestació econòmica o sense durant cada període de liquidació de quotes per tal que es puguin dur a terme les actuacions necessàries perquè a les liquidacions de la SS puguin ser compensades les quantitats satisfetes a les persones treballadores en el pagament per delegació de la prestació.

  1. En els casos en els quals el certificat d’alta mèdica sigui expedit per l’inspector mèdic de l’INSS o de l’Institut Social de la Marina, aquestes entitats hauran de traslladar les dades contingudes al certificat de forma immediata o, a tot tardar, el primer dia hàbil següent al de l’expedició, al servei públic de la salut i a la mútua, amb la finalitat que aquesta dicti acord declarant extingit el dret per causa d’alta i ho notifiqui a l’empresa. A més, l’inspector haurà d’entregar una còpia la persona treballadora, així com expressar-li la seva obligació de reincorporació al treball l’endemà de l’expedició.

L’entitat gestora comunicarà a l’empresa les dades merament administratives dels certificats d’alta mèdica de les persones treballadores, a tot tardar, el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

  1. En els processos d’incapacitat temporal en els quals s’emeti el certificat mèdic d’alta per l’INSS o l’Institut Social de la Marina, a través d’inspectors mèdics d’aquestes entitats, durant els 180 dies naturals següents a la data en què s’expedeixi l’alta, aquestes seran les úniques entitats competents, a través dels seus propis metges, per emetre una nova baixa mèdica per la mateixa patologia (o similar).

 

A més, el RD 1060/2022 ha dut a terme modificacions de menor entitat com són la modificació de l’art. 2.3 per tal d’esclarir que sempre serà possible fixar una data de revisió mèdica en un període inferior als indicats en cada cas.

 

Més informació: iruedas@pimec.org