La pandemia mundial, provocada por el coronavirus, SARS-CoV-2, ha conseguido poner el foco de atención en la calidad del aire en el interior de los edificios. Tanto es así, que la población en España, ha comenzado a usar de manera habitual conceptos como la ventilación, los filtros HEPA, los niveles de CO2, entre otros.

Más información

 

27 gener 2021

El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert aquest matí la línia d’ajuts extraordinaris de 15 milions d’euros per als comerços tancats des del 7 de gener passat. El DOGC ha publicat la convocatòria d’aquests ajuts, que s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). El tràmit per sol·licitar-los es pot fer a través del Canal Empresa.

L’objectiu d’aquesta línia és contribuir a pal·liar les pèrdues econòmiques derivades dels tancaments decretats al sector del comerç del 7 al 24 de gener.

MÉS INFORMACIÓ

27 gener 2021

Avui s’ha publicat el Reial Decret Llei que, entre altres qüestions, prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig. A continuació, detallem les condicions que s’han establert.

 

Pròrroga d’expedients

Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021:

  • Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març).
  • Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot).
  • Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.
  • Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.
  • Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid….

MÉS INFORMACIÓ

És la tercera pròrroga que acorda el Govern espanyol amb els interlocutors socials. Es manté la flexibilitat del model actual d’ERTO per COVID i se simplifica la tramitació. La salvaguarda l’ocupació es prorroga en els termes que regeixen en l’actualitat.

La pròrroga comprèn des de l’1 de febrer fins al 31 de maig, en condicions similars a les existents fins ara.

L’acord contempla la pròrroga de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) basats en causes relacionades amb la COVID 19.

Dins d’aquests ERTO, es reconeixen de nou exoneracions a empreses que siguin titulars dels mateixos i pertanyin a sectors amb una elevada taxa de cobertura per l’expedient i una reduïda taxa de recuperació d’activitat, si bé s’utilitzen criteris objectius més generosos per determinar aquests sectors, el que dona lloc a la incorporació de nous CNAE, que impliquen que es protegeixi a empreses que donen feina a gairebé 50.000 persones treballadores més.

Els ERTO mantenen la flexibilitat en la seva aplicació.

Es preveu expressament la possibilitat que aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat sol·licitin a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els de l’III Acord Social en Defensa de l’Ocupació.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits que preveu l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Les empreses que siguin titulars d’un ERTO per impediment o per limitacions, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per passar d’un a un altre per accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, o viceversa.

N’hi haurà prou que remetin una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO de què és titular, i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en què ho recollia el Reial decret llei 30/2020, la qual cosa implica que les empreses, un cop complert el període de 6 mesos de salvaguarda derivat de les normes prèvies a aquesta disposició i el que respon als beneficis referits en l’esmentat reial decret llei (un altre període de 6 mesos), es comprometen, en contrapartida amb els beneficis per les exoneracions regulades en la nova norma, al manteniment de l’ocupació durant un altre nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Continuaran aplicant-la exempció del període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50% al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als que hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent-hi la prestació extraordinària) i la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

 

MÉS INFORMACIÓ

 

 

La vigent limitació de vols i vaixells procedents del Regne Unit, que venç el pròxim 19 de gener, ha estat prorrogada fins al 2 de febrer a les 18 hores. Només estan autoritzats Aquells vols i vaixells que traslladin a espanyols o residents a Espanya i Andorra.

Més Informació

 

El departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, amb la col·laboració del Banc Sabadell, organitza aquesta trobada digital amb l’objectiu d’explicar-te les principals novetats respecte als crèdits ICO per afrontar, a nivell empresarial, els greuges econòmics derivats de la pandèmia. Durant la sessió també farem balanç del moment econòmic actual i parlarem de les perspectives 2021-2023.

 

Més infromació:

Clicar aquí

Benvolguts/des,

Us recordem que, segons el Reial decret 293/2018, de 18 de maig, relatiu a la reducció del consum de bosses de plàstic i pel qual es crea el Registre de productors:

A partir de l’1 de gener de 2021, es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants també poden optar per altres formats d’envàs per substituir les bosses de plàstic.

Totes les mesures incloses en aquest article afecten tant les bosses de plàstic que es lliurin en els punts de venda de béns o productes com les que es puguin subministrar en la venda en línia, així com les lliurades a domicili. S’exclouen els sobres de plàstic emprats per a les vendes a distància, si bé aquests s’han de considerar envasos si compleixen la definició d’envàs i els seus exemples que estableix la Llei 11/1997, de 24 d’abril.

Definicions: 

Bosses de plàstic lleugeres: bosses de plàstic amb un gruix inferior a 50 micres;

Bosses de plàstic molt lleugeres: bosses de plàstic amb un gruix inferior a 15 micres, que són necessàries per raons d’higiene, o que se subministren com a envàs primari per a aliments a granel, com fruita, llegum, carn, peix, entre d’altres, quan el seu ús contribueix a prevenir el malbaratament d’aquests aliments;

Bosses de plàstic compostables: bosses de plàstic que compleixin els requisits de la norma europea vigent EN 13432:2000 «Envasos i embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació. Programa d’assaig i criteris d’avaluació per a l’acceptació final de l’envàs o embalatge» i les seves successives actualitzacions, així com les bosses de plàstic que compleixin els estàndards europeus o nacionals de biodegradació a través de compostatge domèstic.

Rebeu una cordial salutació.

 

Lídia Sebastian
Secretària associacions
 
T. 934 964 507
www.pimec.org

Aquest Dilluns el Boletín Oficial del Estado (BOE) a fet oficial el calendari laboral 2021

 

Més Informació

 

La semana pasada, el Ministerio de Sanidad Pública el documento « Evaluación del riesgo de la transmision de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevenciones y recomendaciones »[3] (descargable desde la noticia). Se reconoce, por primera vez, que existe evidencia científica consolidada para afirmar que la transmision del SARS-CoV-2 Puede ser mediante aerosoles (partículas inferiores a 100 micras). En el Mismo,  Se recomienda para Espacios interiores, sin ventilación, el uso de sistemas portátiles de filtrado de aire con filtros HEPA .

 

Nos ha parecido procedente, en este momento, el publicar una noticia con el ensayo de un purificador de la firma CASALS con filtros HEPA que Realizamos en junio.

 

El Objetivo del estudio se evaluar la mejor de la calidad del aire interior en la oficina. Controlando antes de apo Puesta en marcha y durant 2 horas parametros criticos como la concentración de partículas, la microbiología en aire y la concentración de CO2.

 

Las Medidas de contención aérea son absolutamente necesarias de implementar, Cuando tratamos de minimizar la transmision de una Enfermedad, Covidien-19, cuyo agente causal es un patógeno de transmisión respiratoria.

 

 

Haz click sobre el número de la noticia o sobre la imagen para acceder:

 Ensayo en una oficina de un Purificador CASALS con filtros HEPA

Frente a la situación generada por la pandemia de COVID-19, se impone la necesidad de adecuar los edificios para minimizar los contagios y proteger la salud de los usuarios, conscientes de esta necesidad y del papel relevante que juegan las infraestructuras de los edificios, especialmente las instalaciones de climatización y ventilación, FEDECAI ha diseñado una metodología encaminada a ayudar a los Técnicos Superiores de Calidad de Aire Interior (TSCAI) a diseñar protocolos y evaluar protocolos que permitan emitir certificados COVID-SAFE

 

 

FEDECAI COVID SAFE