7è CONGRÉS ESPANYOL 21è IBEROAMERICÀ DE MANTENIMENT – CALL FOR PAPERS

7º CONGRESO ESPAÑOL 

21º IBEROAMERICANO DE MANTENIMIENTO 

CALL FOR PAPERS

Tarragona, 17, 18 i 19 de Maig de 2023

SOLICITUD de PONENCIAS (Call for papers)

En nom i representació del Comitè Tècnic del Congrés els convidem a presentar abstracts de propostes originals per al 7è Congrés Espanyol i 21è Iberoamericà de Manteniment que se celebrarà els dies 17, 18 i 19 de maig del 2023 en el Palau de Congressos de la Ciutat de Tarragona.

Dits *abstracts hauran de tenir una extensió compresa entre 250-500 paraules, donant una idea concreta de les àrees Tècniques contemplades, incloent-hi objectius, aplicació pràctica i conclusions del treball proposat.

En l’encapçalament del resum, ha de figurar:

Títol de la ponència
Nom de l’autor, càrrec i nom de l’empresa o organització
Dades de contacte de la persona que envia el resum

Les Àrees Tècniques al voltant de les quals es desenvoluparà el 7è Congrés Espanyol i 21è Iberoamericà de Manteniment, són les següents:

Estratègies en manteniment
Transformació Digital del Manteniment
Organització del Manteniment i els seus professionals en l’entorn digital
Servitització
Especialitats en Manteniment
Reglamentació, normalització
Gestió d’actius
Casos d’èxit: Millors pràctiques en Manteniment

Àrees Tècniques – consultar més a baix els temes de cada Àrea Tècnica.

Els abstracts hauran d’enviar-se per a la seva avaluació abans del 20 de gener de 2023.

 

A partir del 17 de febrer 2023 es comunicarà als autors l’acceptació o no dels abstracts presentats.

 

Els textos complets de les conferències seleccionades, hauran d’enviar-se a l’oficina, seguint les instruccions que s’enviaran més endavant, abans del 2 de maig 2023. Els textos seran revisats pel Comitè Tècnic del Congrés.

 

Agraïm per endavant l’interès prestat a aquesta sol·licitud de ponències i quedem a l’espera de rebre les seves propostes.

TEMES DE CADA ÀREA TÈCNICA

Estratègies en manteniment

El manteniment en les crisis: Energètica, Pandèmies…
Canvis de paradigma geoestratègics i el seu impacte en manteniment
L’excel·lència de manteniment.
El pressupost de Manteniment
Sostenibilitat en Manteniment.
Incidència del manteniment 4.0 en les empreses
Envelliment de plantes: Obsolescència
Estratègies de Manteniment en petites empreses.
Manteniment d’hibernació (mothballing)
Etc

Transformació Digital del Manteniment

Aplicació de la Intel·ligència artificial en els actius físics de l’empresa.
Bessons digitals i Metaverso
Realitat virtual, Realitat augmentada
Sensorització i monitoratge en manteniment
IoT, Edge Computing
Analítica de dades
Gestió del magatzem de recanvis usant tecnologies 4.0
Robots en Manteniment
Etc

Organització del Manteniment i els seus professionals en l’entorn digital

Formació dual. :Funcionament
Necessitat de nous perfils en manteniment
Adaptació de la Universitat i Centres de Formació a les necessitats de les empreses: Noves tecnologies.
Canvis en la manera d’ensenyar amb l’ajuda del 4..0
Reclutament i desenvolupament de professionals
El paper de les Associacions de Manteniment
Etc

Servitització

Nous enfocaments en la contractació de serveis.
Aspectes de la contractació de parades de planta
El servei de resolució de problemes de manteniment a distància
Logistica Basada en el reclutament (PBL)
Etc

Especialitats en manteniment

La corrosió en les instal·lacions.
Canvis de la instrumentació i control en la indústria 4.0
Nous enfocaments en el manteniment d’equips dinàmics i estàtics de les plantes.
Lubricació
Disseny d’equips des de la Mantenibilidad
Nous reptes, R+D+i en Manteniment
Etc

Reglamentació, normalització:

Aplicacions de Coordinació d’activitats empresarials (CAU).
Nous enfocaments de la Inspecció de plantes.: Nova filosofia i noves eines
Seguretat. Organització, cultura preventiva, regles client-empresa contractista
Medi ambient
Etc

Gestió d’actius:

Anàlisi Cost- Risc- Beneficis
Anàlisis del cost del cicle de vida dels actius
Gestió dels riscos associats al cicle de vida dels actius
La gestió dels canvis organitzacionals i el seu impacte en el SGA
Diferències en la G.A en els diferents sectors industrials : Electrico, Quimico, Transport, etc.

Casos d’èxit: Millors pràctiques en Manteniment.

 

 

Comitè Tècnic del Congrés