Campanya de la Inspecció de Treball per a revisar els contractes fixos-discontinus

La Campanya que la Inspecció de Treball està duent a terme per a la revisió dels contractes fixos-discontinus. La reforma laboral operada amb el Reial decret llei 32/2021, va modificar el marc jurídic dels contractes fixos-discontinus, ampliant el seu perímetre i convertint-lo en la pedra angular de la contractació. El Ministeri de Treball i Economia Social ha anunciat que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) iniciava una nova campanya de control dirigida a detectar possibles fraus en aquesta modalitat de contractació. Desde PIMEC han pogut conèixer que la ITSS està emetent comunicacions dirigides a les empreses per convidar que aquestes converteixin a temps complet aquells contractes fixos-discontinus a temps parcial en els quals la parcialitat podria no estar justificada. La comunicació rebuda per les empreses és originada automàticament per un sistema estadístic aplicat sobre les dades de contractació informades a la Tresoreria General de la Seguretat Social. En relació amb aquesta comunicació, informar-vos que es tracta d’una primera comunicació generada de forma automàtica. Aquelles empreses que superin determinats llindars seran citades posteriorment. La ITSS únicament continuarà amb les actuacions de comprovació en els casos en els quals es verifiqui que realment no està justificada la modalitat de contractació utilitzada, raó per la qual recomanem revisar que realment s’està procedint correctament, i en especial, no realitzar cap acció davant de la ITSS fins que no s’hagi rebut una citació formal i iniciat el procés de revisió.  Per aclarir qualsevol dubte podeu contactar amb el departament jurídic de PIMEC. Més informació: Itziar Ruedas Directora del departament jurídic iruedas@pimec.org