,

Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf