Subvencions per a la contractació de personal

PROGRAMA 30 PLUS

CONTRACTA NOU PERSONAL ENTRE L’1/10/2022 I L’1/04/2023 I REP FINS A 10.500,03€ DE SUBVENCIÓ*

Tens pensat incorporar nou personal a la teva empresa? PIMEC, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), posa en marxa, per 7è any consecutiu, el programa 30 Plus que ofereix ajuts a la contractació de noves persones treballadores.

Quins requisits han de reunir les noves persones treballadores? La nova persona treballadora ha de formar part d’un dels següents col·lectius:
 1. Tenir 30 anys o més i estar en situació de desocupació de llarga durada (inscrita com a DONO un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).
 2. Ser major de 45 anys i estar en situació d’atur.
Característiques del programa
 1. Formalitzar un contracte laboral** d’un mínim de 20 hores setmanals amb la nova persona treballadora, per a una durada mínima d’entre 6 mesos (o 12 mesos si el conveni i la causa temporal ho permeten) o indefinida. No seran compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
 2. La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional indicada al contracte i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
 3. Els perfils professionals subvencionables en aquest programa són, preferentment: personal d’administració, comerç i atenció al client, logística o manipulació.
 4. La persona contractada ha de participar en una formació fora de l’horari laboral entre 20 i 100 hores, vinculada a les ocupacions preferents i d’acord amb la seva posició, organitzada per PIMEC i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la participació de la persona treballadora en la formació i, en cas de simultaneïtat, gestionar la reducció de la jornada de treball a la Seguretat Social mentre duri la formació (no es podran superar les 8 hores diàries, ni les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i la formació).
Requisits principals per poder-hi participar
 1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya. No podran acollir-s’hi empreses de treball temporal, centres especials de treball ni empreses d’inserció.
 2. No haver acomiadat cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o per acomiadament col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
 3. Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.
 4. Donat que l’ajut està subjecte a mínimis, cal complir amb la normativa corresponent
Beneficis per a les empreses:
 • Selecció de candidatures que compleixin els requisits del programa.
 • Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2022 (1.166,67 € a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos. La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballats.
 • Assessorament en tot el procés de tramitació de la subvenció.
 • Formació subvencionada a càrrec de PIMEC per a les noves contractacions.
*A partir de l’1/01/2023 la durada de la subvenció es reduirà proporcionalment a mesura que s’apropi la data límit de contractació. **Per a poder sol·licitar l’ajut és imprescindible realitzar gestions prèvies a la formalització del contracte.
soc
Generalitat de Catalunya
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”