La relació laboral fixa discontínua es caracteritza per la naturalesa de la relació i la prestació dels serveis

Mitjançant la sentència número 529/2022 i amb motiu de la reforma laboral, el Tribunal Suprem ha vingut a reiterar la doctrina jurisprudencial respecte a què la naturalesa pròpia dels treballs i el seu règim són els elements que configuren la mateixa relació i no el títol sota el qual les parts la defineixen.

En aquest sentit, una persona treballadora que havia vingut prestant serveis, des de 2013, mitjançant contractes de durada determinada per atendre les campanyes de neteja de la via publica en els períodes d’estiu, Nadal i cavalcada dels Reis d’Orient va interposar acció d’acomiadament per falta de crida en la temporada de l’any 2016.

D’aquesta manera, l’Alt Tribunal, fent referència a la doctrina pacífica existent en aquest supòsit, recorda que la qüestió es troba en determinar si la necessitat de treball pot ser atesa mitjançant un contracte de durada determinada o mitjançant un contracte indefinit de caràcter discontinu; essent que els primers tenen cabuda quan es fa per atendre a circumstàncies excepcionals o ocasionals i imprevisibles que queden fora de tot cicle de reiteració regular, i els segons operen quan es produeix una necessitat de treball intermitent o cíclica en intervals de temps separats però reiterats en el temps.

Respecte al supòsit enjudiciat els contractes de durada determinada se celebraven per atendre els volums de feina i cobertura de descansos per vacances en els períodes de vacances de primavera, estiu i Nadal fet que, en transcórrer més de 4 anys consecutius amb diferent intensitat, comporta una necessitat empresarial que es repeteix en intervals separats però reiterats en el temps i, per tant, dotats d’una certa homogeneïtat i, en conseqüència, no correspon a les circumstàncies que habiliten per a la contractació temporal.

D’altra banda, i en el mateix sentit que l’exposat anteriorment, el Tribunal Suprem entén que la condició de contracte fix-discontinu no depèn del compliment dels requisits que marqui el conveni d’aplicació, com el de no trobar-se inscrita en la borsa de treball fix-discontinu que la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu hagi constituït, sinó que ho determina la mateixa naturalesa de la relació laboral.

Més informació: iruedas@pimec.org