En la  pagina web de SEGLA podran veure la  videoconferencia de habitacions d’aillament,

https://www.segla.net/index.php/servicios/validacion-de-salas-de-ambiente-controlado

Des de  servei de consultoria han realitzat un document amb les pautes a seguir per la reobertura d’instal·lacions pel que fa al tractaments d’aiguA.

H3

ASHRAE ha habilitat una pàgina amb informació específica sobre COVID-19:

https://sigeam.info/2020/02/02/coronavirus-antropizacion-y-sinantropia/

https://sigeam.info/2020/03/08/la-d-minuscula-y-el-trabajo-por-hacer/

https://sigeam.info/2020/03/12/desinfeccion-masiva-o-terminal/

https://sigeam.info/2020/03/16/desinfectantes-eleccion/

https://sigeam.info/2020/03/18/cuando-el-vmd-diametro-volumetrico-mediano-es-importante-metodos-de-aplicacion/

https://sigeam.info/2020/03/21/desinfeccion-tiempos-de-contacto-humedo/

https://sigeam.info/2020/03/26/carga-viral/

Llista de productes autoritzats, que es van actualitzant cada poc temps, dons des d’Europa han accelerat els processos de registre de Productes desinfectants.

1) Llista que esta penjada  en la ECHA (link i annex)

https://echa.europa.eu/es/covid-19

https://echa.europa.eu/documents/10162/29202019/spain_disinfection_products_pt1-pt2_art89_en.pdf/aba3d2dc-67d1-ddeb-dc77-2e778ef918c0

2) Llistat del  Ministerio (link i annex)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

 

 

Ara us podeu  descargar o veure les darrereres comunicacion del convid-19 que PIMEC ha publicat

Informe de situació #13 – Un 90% de pimes i autònoms està patint els efectes negatius de la crisi del coronavirus

Informe de situació #12 – Últimes novetats d’interès per a pimes i autònoms sobre la crisi del coronavirus

En un movimiento sin precedentes en España, centenares de empresas están haciendo un esfuerzo extraordinario en la producción de material esencial para nuestros sanitarios, en el combate contra el coronavirus; algunas lo fabrican habitualmente, pero para muchas es un campo nuevo.

Con el objetivo de facilitar que esa producción se haga con la calidad, seguridad y rapidez adecuada para que esté disponible todo el material necesario, la Asociación Española de Normalización, UNE, facilita el acceso gratuito a numerosas normas técnicas. Se trata de documentos que describen procesos esenciales para la fabricación desde las mascarillas hasta los paños y sábanas quirúrgicas, pasando por guantes u otra ropa de protección.

noticia de une

El Curs Tècnic Superior i Tècnic Mig Qualitat Ambiental en Interiors.

 

Per què fer el curs TSQAI-TMQAI?

L’RD 238 d’abril de 2013 de Modificacions al RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis a Espanya) ha incorporat l’obligatorietat de dues Noves operacions de revisió relacionades amb la qualitat d’aire interior Segons les norma UNEIX 171.330 i UNEIX 100012. Aquesta modificació afecta a la majoria dels edificis a Espanya. Amb aquest Reial decret i els Acords signats entre FEDECAI-AENOR i FEDECAI- TUV Cualicontrol NORD, amb l’objectiu de realitzar Inspeccions de Qualitat Ambiental en Interiors comprovades, sorgeix la Necessitat de disposen de personal formació i acreditació.

A qui va dirigida?

A Propietaris i gestors d’edificis, directores encarregats i Tècnics de manteniment, preventivament en hospitals i Centres Sanitaris, empreses d’auditories de qualitat, Tècnics de laboratori, personal responsable de recursos humans, Personal responsable de Prevenció de Riscos Laborals, arquitectes, enginyers, inspectors de les administracions (treball, indústria, salut, medi ambient … etc). Aquests cursos estan destinats a la formació de Professionals Tècnics Superiors i Mitjans de Qualitat Ambiental en Interiors.

Quins Requisits s’han de complir per a matricular-se?

Per a optar a TSQAI (Tècnic Superior de Qualitat Ambiental Interior) serà Necessari: disposen de titulació universitària d’acord amb els Requisits de la UNEIX 171330-2 de AENOR.

Per a optar a TMQAI (Tècnic Mitjà de Qualitat Ambiental Interior) serà Necessari : disposen de Títol de Formació Professional de 1r grau o similar.

Quina titulació s’obtindrà?

Els alumnes que superin el curs Rebre un certificat acreditatiu emesa per FEDECAI (Federació Espanyola d’Empreses de Qualitat Ambiental Interior)

Quins Treballs podran realitzar?

Aquest certificat és imprescindible per a poder realitzar inspeccions de CAI.

lloc: Barcelona

Data a confirmar:  serà aproximadament el marc del 2018

Preus cursos 2020

TSQAI – Import del curs: 400 € Associats 1.200 € No Associats

TMQAI – Import del curs: 300 € Associats 900 € No Associats

PASSAREL·LA de Tècnic Mitjà A Tècnic Superior: 200 € Associats i 600 € No Associats.

INSCRIPCIÓ TM 2020 (1)

INSCRIPCIÓ TS 2020 (2)

¿Por qué hacer el curso TSQAI-TMQAI?

El RD 238 de abril de 2013 de Modificaciones al RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios en España) ha incorporación la obligatoriedad de dos Nuevas operaciones de revisión relacionadas con la calidad de aire interior Según las norma UNE 171.330 y UNE 100012. Esta modified afecta a la mayoria de los edificios en España. Con este Real Decreto y los Acuerdos firmados entre FEDECAI-AENOR y FEDECAI- TUV Cualicontrol NORTE, con el Objetivo de realizar Inspecciones de Calidad Ambiental en Interiores comprobadas, surge la Necesidad de disponen de personal formación y acreditación.

A quién va dirigida?

A Propietarios y gestores de edificios, directoras encargados y Técnicos de mantenimiento, preventivitas en hospitales y Centros Sanitarios, empresas de auditorias de calidad, Técnicos de laboratorio, personal responsable de recursos humanos, Personal responsable de Prevención de Riesgos Laborales, arquitectos, ingenieros, inspectores de las administraciones (trabajo, industria, salud, medio ambiente … etc). Estos cursos están destinados a la formación de Profesionales Técnicos Superiores y Medios de Calidad Ambiental en Interiores.

¿Qué Requisitos se Deben cumplir para matricularse?

Para optar a TSQAI (Técnico Superior de Calidad Ambiental Interior) será Necesario: disponen de titulación universitaria de ACUERDO con los Requisitos de la UNE 171330-2 de AENOR.

Para optar a TMQAI (Técnico Medio de Calidad Ambiental Interior) será Necesario : disponen de Título de Formación Profesional de 1º grado o similar.

Qué titulación se obtendrá?

Los alumnos que superen el curso Recibir un certificado acreditativo emitida por FEDECAI (Federación Española de Empresas de Calidad Ambiental Interior)

¿Qué Trabajos podrán realizar?

Este certificado es imprescindible para poder realizar inspecciones de CAI.

lugar: Barcelona

Fecha a confirmar:  será aproximadamente el marco del 2018

 

Precios cursos 2020

TSQAI – Importe del curso: 400 € Asociados 1.200 € No Asociados

TMQAI – Importe del curso: 300 € Asociados 900 € No Asociados

PASARELA de Técnico Medio A Técnico Superior: 200 € Asociados y 600 € No Asociados.

TSCAI

INSCRIPCIÓN TS 2020

INSCRIPCIÓN TM 2020

 

INSCRIPCIONES: informacion@acesem.org